Privacy beleid

Privacyverklaring  JA! HRM Specialisten B.V.  / Ja! Detachering B.V.
Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens en willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Wie zijn wij
Ja! HRM Specialisten (en zusterorganisatie JA! Detachering BV) is business partner voor HRM- en organisatievraagstukken. Dit kan zijn door het werven en selecteren van HR professionals en Interim HR Management. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkentot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemenom jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraagter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

JA! HRM Specialisten B.V.
Zwartewaterallee 48
8031 DX te Zwolle
038-2022632

Gebruik van persoonsgegevens ingeschreven kandidaat/werkzame kandidaat
Tijdens het inschrijven via de website van JA! HRM Specialisten laat je persoonsgegevens achter zoals je voornaam, achternaam, geboortedatum en je geslacht. Deze gegevens hebben wij nodig om je inschrijving bij ons te kunnen aanmaken. Daarnaast vragen wij een aantal contactgegevens zoals je email adres en je telefoonnummer om daarmee na je inschrijving contact met je te kunnen opnemen. Tevens willen we graag je vacaturewensen inzichtelijk maken en daarom vragen wij bij de inschrijving ook naar het soort dienstverband wat je zou willen (vast, freelance, interim), je gewenste functie en de gewenste regio waar je werkzaam zou willen zijn.

Deze gegevens hebben wij nodig voor de verwerking van een (toekomstige) overeenkomst tussen de kandidaat enerzijds en de opdrachtgever anderzijds. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • om je goed bij ons bureau te kunnen inschrijven
 • om je gepersonaliseerde informatie aan te bieden over de nieuwste vacatures op basis van jouw interesses
 • om je sollicitatie op een bepaalde vacature te kunnen verwerken.
 • om een beeld van je te verkrijgen en daardoor een match te kunnen maken bij toekomstige vacatures
 • om met je te kunnen communiceren over zaken dien van belang zijn om tot een overeenkomst te komen
 • om met je te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven waardoor je o.a. op de hoogte blijft van de laatste HR ontwikkelingen en de nieuwst vacatures

Verstrekking aan derden
Wanneer je via onze website hebt gereageerd op een bestaande vacature ben je automatisch ook bij ons ingeschreven. Je geeft ons toestemming om de door jou verstrekte gegevens aan derde partijen (opdrachtgevers) mogen doorgeven, indien we je geschikt achten voor de procedure en jij ons daar expliciet toestemming voor geeft.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor door ons is aangegeven.  Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Mocht er,  na de doorlopen sollicitatieprocedure, geen overeenkomst tot stand komen tussen jou en de opdrachtgever, dan houdt JA! HRM Specialisten je gegevens, met jou toestemming, in portefeuille voor mogelijke toekomstige procedures. Voor verdere informatie zie hieronder de procedure rondom beveiligen en bewaren.

Gebruik van persoonsgegevens werkzame kandidaat Interim/ZZP-er
Indien je voor JA! HRM Specialisten aan de slag gaat als interimmer of zzp-er dan hebben we naast je persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht en CV ook nog een kopie ID en inschrijving KvK. De reden hiervoor is om de wettelijke verplichting hiermee te voldoen en jou identiteit en zelfstandigheid als ZZP-er vast te stellen.

Deze, door jou verstrekte gegevens, zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, en blijven voor de eigen administratie van JA! HRM Specialisten.  Indien je ID bewijs is verlopen, volgens de wettelijke termijn, zullen we een nieuwe bij je opvragen. Een bewijs van inschrijving bij de KvK zullen we wederom aan je vragen bij een opvolgende inzet, het doel hiervan is om ons zeker te stellen dat je nog steeds in het bezit bent van een zelfstandige onderneming.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren je gegevens in onze database zolang als jij door JA! HRM Specialisten bemiddeld wil worden. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Indien je bemiddeling door JA! HRM Specialisten niet langer meer op prijs stelt dan kun je dit via de email; info@jahrm.nl of telefonisch bij ons aangeven. Wij zullen ervoor zorgen dat jou gegevens verwijderd worden en zullen dit aan je bevestigen.

Indien je je wilt afmelden voor onze nieuwsbrief kun je ook een verzoek daartoe bij ons indienen via info@jahrm.nl en wij zorgen ervoor dat je afgemeld wordt. De nieuwsbrief zelf bevat zelf ook een ‘uitschrijf’ mogelijkheid.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Recht op dataportabiliteit
Je hebt het recht de persoonsgegevens te ontvangen die wij bij JA! HRM Specialisten van je hebben verwerkt.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 14 mei 2018.